За ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждания и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствени увреждания, са разкрити на 01.07.2014г. в с.Искра на мястото на ДДУИ“Св.Екатерина“. На 01.07.2015г. двата центъра са обединени в "Комплекс за социални услуги"Ахинора". Доставчик на услугата е общ.Карнобат, а дейността е държавно делегирана.

Вида на социалната услуга в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждания и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствени увреждания е социална услуга, която създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ-с.Искра, са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Социалната услуга в ЦНСТ за лица с психични и умствени увреждания, е нова форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица, имащи нужда от 24ч. грижи. Това е услуга от резидентен тип, която е разкрита на база и идентифициране потребности на територията на общ.Карнобат. ЦНСТ осигурява подходящо равнище на интервенция и подкрепа, която дава възможности на хора с психични и умствени увреждания да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот.

Създаването на ЦНСТ има за цел да предотврати настаняването на лица с психични и умствени увреждания в институции. Налага се нов стил на метод и работа, включително социална защита, реална интеграция, рехабилитация, реална трудотерапия, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване в живота на общността на хората с психични и умствени увреждания.

Целевата група е насочена към пълнолетни лица с хронични психични и умствени увреждания с нарушено социално функциониране, чието самостоятелно справяне е затруднено от хроничната психична болест – „шизофрения“, „шизоафективно разстройство“, „биполярно афективно разстройство“, „епилепсия“, „интелектуална недостатъчност“ и др. Всички те са инвалидизирани от Специализирана психиатрична ТЕЛК. Доходите им са ограничени в рамките на социална инвалидна пенсия. Социалната им реализация е силно ограничена от наличието на психична болест и/или интелектуална недостатъчност, инвалидизиращия ефект от тях и обществената стигма; пълнолетни лица, изведени от специализирани институции за възрастни хора с психични и умствени увреждания; и пълнолетни лица страдащи от психични заболявания, за които е налице риск от институционална грижа.

Капацитета на ЦНСТ-с.Искра е:

-Умствена изостаналост – 15 места;

-Психични разстройства – 15 места.