Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждания и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствени увреждания, са разкрити на 01.07.2014г. в с.Искра на мястото на ДДУИ“Св.Екатерина“. На 01.07.2015г. двете институции за обединени в "Комплекс за социални услуги"Ахинора". Доставчик на услугата е общ.Карнобат, а дейността е държавно делегирана.


Вида на социалната услуга в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждания и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствени увреждания е социална услуга, която създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ-с.Искра, са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.