Екип

Евгений Ангелов
Директор

Магистър "Управление на институциите за социална работа",Софийски университет "Свети Климент Охридски". Професионална квалификация - "Управление на администрацията", Бургаски свободен университет. От 1992г. работи в сферата на социалното подпомагане. Като Директор на комплекса, отговаря за цялостната му дейност.
Събина Димитрова
Завеждащ административен сектор

Завеждащ административен сектор, изпълнява и функциите на домакин в ЦНСТ. Подпомага дейността на директора, приема и предава необходими документи и кореспонденция. Отговаря за правилното съхранение на стоки и материали. Организира снабдяването, съхраняването и отпуска материали и обзавеждане. Изготвя калкулации и предава продуктите от склада.
Станислав Стоев
Трудотерапевт

Трудотерапевтът изготвя индивидуална програма, отговаряща на нуждите и възможностите на всеки един от потребителите. Планира и ръководи цялостната дейност по трудова заетост. Работи в посока придобиване и усъвършенстване на навици и умения, подобряващи качеството на живот. Носи отговорност за развитието на потребителите на ЦНСТ, по плановете за трудотерапия.

Социални асистенти

(от ляво на дясно)Юмю Махмуд, Халит Халим, Имигюл Саид, Костадин Костов, Джемиле Шариф, Хайрие Махмуд, Шери Бозора, Гюлфере Саид, Хава Хюсеин, Гюлбахар Мюмюн, Зюлфие Исмаил

Обгрижващият работник в ЦНСТ с. Искра предоставя ежедневна грижа и подкрепа на клиентите на услугата, чрез индивидуално внимание, активното включване на клиентите в цялостната дейност и живота на ЦНСТ, подготовка и изпълнение на всички дейности и работа в общността за повишаване на социалното им функциониране.

Отговорности

  • Подпомага спазването на правата и зачитането на достойнството и правото на личен живот на клиентите;
  • Организира и активно участва в провеждането на целеви образователни, развлекателни и социални занимания за клиентите;
  • Организира и активно участва в провеждането на лични чествания и празници;
  • Взима активно участие при подпомагане на храненето на клиентите;
  • Подпомага поддържането на личната хигиена на клиентите(измиване на лице, ръце, зъби, преобличане, къпане, водене до тоалетна, поставяне на памперс и др.);
  • Активно участва в поддържането на добър външен вид на клиентите;
  • Насърчава и активно участва в създаването на среда, която позволява на клиентите да развият потенциала си;
  • Активно участва в създаването на приятна и здравословна среда за живеене;
  • Следи и подпомага клиентите в поддържането на хигиена в общите помещения и личните им спални в ЦНСТ;
  • Поддържа спокойна и позитивна атмосфера в ЦНСТ;