Екип

Евгений Ангелов
Директор

Магистър "Управление на институциите за социална работа",Софийски университет "Свети Климент Охридски". Професионална квалификация - "Управление на администрацията", Бургаски свободен университет. От 1992г. работи в сферата на социалното подпомагане. Като Директор на комплекса, отговаря за цялостната му дейност.

Чанка Върбанова
Завеждащ административен сектор

Завеждащ административен сектор, изпълнява и функциите на домакин в ЦНСТ. Подпомага дейността на директора, приема и предава необходими документи и кореспонденция. Отговаря за правилното съхранение на стоки и материали. Организира снабдяването, съхраняването и отпуска материали и обзавеждане. 

Станислав Стоев
Трудотерапевт

Трудотерапевтът изготвя индивидуална програма, отговаряща на нуждите и възможностите на всеки един от потребителите. Планира и ръководи цялостната дейност по трудова заетост. Работи в посока придобиване и усъвършенстване на навици и умения, подобряващи качеството на живот. Носи отговорност за развитието на потребителите на ЦНСТ.

Даниела Милкова
Трудотерапевт

Трудотерапевтът изготвя индивидуална програма, отговаряща на нуждите и възможностите на всеки един от потребителите. Планира и ръководи цялостната дейност по трудова заетост. Работи в посока придобиване и усъвършенстване на навици и умения, подобряващи качеството на живот. Носи отговорност за развитието на потребителите на ЦНСТ, по плановете за трудотерапия.

Вероника Стоилова
Социален работник

Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции ; Установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането и  настаняването на потребителите. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на потребителите.

Веселина Добрева
Медицинско лице

Грижа за здравето на потребителите настанени в КСУ "Ахинора" . Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори, свързани със здравословното състояние на потребителите.

Станимира Илиева
Медицинско лице

Грижа за здравето на потребителите настанени в КСУ "Ахинора" . Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори, свързани със здравословното състояние на потребителите.

Социални асистенти

(от ляво на дясно) Костадин Костов, Хаджер Мюмюн, Атанаска Дечева, Зейнеб Дормуш, Гюлфере Саид, Гюлбахар Мюмюн, Гюлтен Сеид, Хайрие Махмуд, Златка Димова, Назиле Мустафа, Мими Недялкова, Халит Халим, Шери Бозова /отсъства/.

Обгрижващият работник в ЦНСТ с. Искра предоставя ежедневна грижа и подкрепа на клиентите на услугата, чрез индивидуално внимание, активното включване на клиентите в цялостната дейност и живота на ЦНСТ, подготовка и изпълнение на всички дейности и работа в общността за повишаване на социалното им функциониране.

Отговорности

  • Подпомага спазването на правата и зачитането на достойнството и правото на личен живот на клиентите;
  • Организира и активно участва в провеждането на целеви образователни, развлекателни и социални занимания за клиентите;
  • Организира и активно участва в провеждането на лични чествания и празници;
  • Взима активно участие при подпомагане на храненето на клиентите;
  • Подпомага поддържането на личната хигиена на клиентите(измиване на лице, ръце, зъби, преобличане, къпане, водене до тоалетна, поставяне на памперс и др.);
  • Активно участва в поддържането на добър външен вид на клиентите;
  • Насърчава и активно участва в създаването на среда, която позволява на клиентите да развият потенциала си;
  • Активно участва в създаването на приятна и здравословна среда за живеене;
  • Следи и подпомага клиентите в поддържането на хигиена в общите помещения и личните им спални в ЦНСТ;
  • Поддържа спокойна и позитивна атмосфера в ЦНСТ;