Насочване

Насочване от ДСП :

1. Заявяване на желание за ползване на социалната услуга от лицето - Регистрация в ДСП.

2. Изготвяне на Предварителна оценка по чл.73,ал.1,т.3 от ЗСУ ./предварителната оценка е писмен документ удостоверяващ насочването ор ДСП/

3. Предварителната оценка по чл.73 , чл. 1 се представя от лицето на ръководителя на услугата.

 

Доставчикът на услугата , избрана от лицето по реда на чл.78 , ал. 2,3 или 4 от ЗСУ , организира изготвянето на ИОП и ИПП. ИОП и ИПП се изготвят в срок до 20 дни от заявпването на желание на лицето за ползване на социалната услуга. Доставчикът на услугата е длъжен да предостави на лицето , проект на Договора за ползване на услугата избрана от него. След постигане на съгласие се сключва Договора за ползване на социалната услуга.