Прием

Ред и условия за ползване на социалната услуга

Кандидат потребителят подава молба и съответно приложени документи до дирекция “Социално подпомагане“ по местоживеене. Извършва се социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад – предложение. Настаняването се извършва по местонахождение на услугата, със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Карнобат. Заповедта се издава възоснова на доклада-предложение. Услугата се предоставя на лицата след подписване на договор между Директора на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствени и психични увреждания и потребителя за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ. На потребителя се предоставя проект на договора и информация, съдържаща описание на социалната услуга, опит в предоставянето на социални услуги и квалификация на персонала, условия и правила за ползване на услугата, процедура за подаване на жалби.